Hieronder treft u onze aanvullende Algemene Voorwaarden aan in geval van Verhuur.
Deze zijn niet vervangend op onze basis Algemene Voorwaarden, maar slechts ter aanvulling in geval van Verhuur. Bij een aankoop in onze Webshop, verwijzen wij u naar onze Basis Algemene Voorwaarden.


Algemene Voorwaarden Verhuur


Artikel 1. Object van de overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur of uitleen van alle producten die kunnen worden gehuurd via 
LETsImprove en DecoImprove en iedere andere (dochter)onderneming gerelateerd aan LEDsImprove.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
Deze overeenkomst geldt voor artikelen die nu en in de toekomst worden verhuurd/gehuurd en is voor onbepaalde tijd voor de perioden waarin de artikelen verhuurd/gehuurd worden.
Indien huurder of verhuurder wensen deze overeenkomst niet voort te zetten, dient dit door de opzeggende partij schriftelijk te worden aangegeven aan de andere partij.
Andere vormen van opzeggen zijn niet rechtsgeldig en worden als nietig beschouwd.

Artikel 3. Levering en terugbezorging.
De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van de huurperioden aan der verhuurder terug te brengen, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder ervoor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg of tenzij gehuurde goederen niet door huurder getransporteerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege kwestbaarheid tijdens transport of installatie.

Artikel 4. Leveringstermijn.
Indien verhuurder zich jegens huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 5. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
5.1. 
De verhuurder verklaard dat alle verhuurde artikelen in goede staat wordt afgegeven. Indien er vooraf aan de verhuur schade aan het verhuurde artikel is ontstaan, dient verhuurder dit kenbaar te maken aan de huurder. Verhuurder houdt eventuele ontstane schade voor verhuur bij in de administratie.
5.2. Huurder verklaard dat alle verhuurde artikelen met zorg worden behandeld. Indien toch onverhoopt toch schade aan de verhuurde artikelen mocht ontstaan, zal huurder dit kenbaar maken aan verhuurder. Voorts draagt huurder de kosten voor eventuele reparatie indien dit van toepassing is. Indien het gehuurde artikel onherstelbaar is beschadigd en daardoor niet meer (volledig) bruikbaar is, zal huurder de nieuwprijs van het gehuurde artikel vergoeden.

Artikel 6. Verplichtingen huurder.
6.1. Huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings-/ en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan de huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, de behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
6.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, enz.);
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde.
d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie;
e. Een veilige omgeving waar gehuurde goederen geen schade kan worden toegebracht in elke denkbare vorm.


Artikel 7. Verzekering
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, diefstal, verlies, beschadiging, etc. ten gevolge van brand of schade door derden.

Artikel 8. Schade en gebreken.
8.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan.
Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
8.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht danwel ingehouden van de eerder door huurder betaalde borg.
8.3 Zaken die ingehouden mogen worden van de borg, betreffen enkel werkzaamheden of reparaties, voor schade aan de goederen die is ontstaan in de periode van de verhuur aan huurder, die nodig zijn om de gehuurde goederen terug te brengen naar een goede, verhuurbare staat.
Hieronder wordt onder andere verstaan:
a. Reinigingskostenkosten;
b. Reparatiekosten;
c. geleden schade als gevolg van het niet kunnen verhuren van de goederen;
d. vervangingskosten;
e. alle overige handelingen die nodig zijn om de goederen terug te brengen naar een verhuurbare staat
Indien de kosten voor het repareren of reinigen van de goederen hoger blijken te zijn dan de borg die vooraf is betaald, zal huurder het verschilbedrag alsnog aan verhuurder vergoeden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.
9.1 Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
9.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.
9.3 Bij ballondecoraties kan verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door weersomstandigheden. Verhuurder zal huurder altijd informeren over de mogelijke schade die veroorzaakt kan worden in verband met de weersvoorspellingen en het jaargetijde.

Artikel 10. Mededelingsverplichtingen huurder.
10.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surcéance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

Artikel 11. Opzegging/ontbinding.
11.1. De overeenkomst geldt in eerste instantie voor onbepaalde tijd op de momenten dat de goederen verhuurd worden. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de verhuurder bij beëindiging van de overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
11.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
11.3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft, is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ten zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
11.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het feit in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de (resterende) huur(termijnen) welke vervallen zouden zijn, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Artikel 12. Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met bovenstaande bepalingen in strijd zijn. Elke schriftelijke wijziging zal aan het fysieke klantenbestand/contract worden toegevoegd.

Artikel 13. Betaling.
13.1. De standaard betalingstermijn in geval van verhuur is voorafgaand aan de levering tenzij anders overeengekomen. Indien huurder van mening is dat een factuur niet conform afspraak is gefactureerd, dient huurder dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur aan te geven bij verhuurder.
13.2. Verhuurder is verplicht akkoord te gaan met een betalingsregeling indien huurder, voor de verhuur van de goederen, aan kan tonen dat huurder niet over de middelen beschikt het gefactureerde bedrag in één keer te betalen.
13.3 Verhuurder behoudt zich het recht voor een borg bedrag in rekening te brengen per gehuurd artikel. Indien het product geheel onbeschadigd (zie artikel 5) wordt geretourneerd, zal verhuurder het borgbedrag aan huurder retourneren. Terugbetaling van de borg geschied uitsluitend via dezelfde weg als hoe eerdere betaling geschiedde.

Artikel 14. Toepasselijk recht.
Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend op Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 15. Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.